Начало / Получени есета

  • a+
  • a-

„ОСП: поглед в бъдещето” - Петя Кърпелова

9 април 2012

ОСП е най-старата, най-успешната и най-противоречивата политика на Европейските общности. Исторически погледнато, тя възниква след края на Втората световна война до създаването на Европейска икономическа общност и е логичен ход от старта на шестте държави учредителки. Това е кризисен момент, когато всички правителства насърчават производителността в селското стопанство и се опитват да осигурят постоянни доходи за хората, трудещи се в този сектор.

Много актуална и важна е темата за бъдещето на ОСП днес. Днес, когато светът се намира в момент на икономическа криза, когато всеки ден медиите ни затрупват с информации за стачки на фалирали правителства, за протести на зърнопроизводители и фермери, за поскъпването на храните, за природните бедствия и екологични катастрофи, когато хиляди хора мизерстват в бедност, недоимък и глад, когато животът в много селски райоти замира, защото младото население бяга и търси препитание в големите градове, когато ние хората, разумните същества на тази земя я експлоатираме безжалостно, възползваме се от нейните блага и безразсъдно замърсяваме почвите, водите, въздуха, когато хиляди хектари гори се изсичат незаконно, когато унищожаването на защитените местообитания и редките растителни и животински видове не е просто грозна статистика, а факт. Сега аз се питам : „Защо човекът „днес” унищожава даденото му от „вчера” и лишава от него новото поколение „утре”. Бъдещето е пред нас, а природата ни дава своите блага. Защо тогава не се отнесем достойно към съществуването си и не предоставим на бъдните поколения чиста и красива околна среда, здравословна и питателна храна, пълноценен живот в хармония със земята, която е наша майка и с любов ни дава благата на своите недра. В този ред на мисли бих искала да отбележа, че ОСП играе ключова роля както за земеделските производители, така и за широката общественост – хората, които са и данъкоплатци, и потребители – тъй като всички имаме полза от безопасни и здравословни храни на достъпни цени, добро здраве и перспективи за заетост. Ето защо голяма част от бюджета на ЕО е предназначен за ОСП. От своето създаване до момента тази политика е претърпяла много реформи и единствената цел е да се подобри състоянието на селскостопанския сектор, да се осигури достойно заплащане на хората трудещи се в този бранш, да се регулира конкуренцията или с други думи - единство на пазара, общностни преференции и финансова солидарност.

В последно време обаче, все по-често се говори и за агроекология. Това се налага поради възникването на климатични промени и повишените изисквания на Европейската общност към съхраняването на природните ресурси и тяхното разумното използване. Друг важен момент, свързан със съвременната ОСП е развитието на селските райони, стимулирането на млади земедески производители и фермери, подпомагането на дребните семейни стопанства, внедряване и разпространение на биоземеделието.

Бъдещата концепция за ОСП трябва да включва две основни звена, които да се допълват и да работят в хармония за общия просперитет. От една страна е необходимостта от задоволяване потребностите на населението от екологично чисти и питателни хранителни продукти, от друга е необходимостта да се запази природата чиста и плодородна за дълъг период от време. Това би могло да стане, но за целта се изисква човекът да промени своите приоритети и да осъзнае риска и последиците от безхаберното си отношение към природата. Именно в тази насока би трябвало да поработи ОСП. Трябвало да се подкрепят политиките, предназначени да насърчават трансгранично сътрудничество между държави-членки и трети държави с оглед на възприемане на практики за опазване на околната среда и гарантиране на устойчивостта на природните ресурси в случаи, когато селскостопанските дейности, и по-специално използването на водите, има трансгранични последствия. Трябва да се обърне внимание и на факта, че 40% от парниковите газове в света се отделят от сектора на селското стопанство. Селското стопанство е основният източник на метан и азотен оксид, а тези два вида парникови газове имат много по-голям потенциал за затопляне, отколкото въглеродния диоксид. Изменението на климата засяга най-вече бедните хора в развиващите се страни и намалява възможностите за земеделие. А в някои случаи земеделието е единственият поимък на хората от селските отдаличени райони. Това означава ли, че при засушаване и високи температури те ще са обречени на глад? Отговорът е ДА и за това трябва да се помисли за нови технологии в селското стопанство и за финансова помощ и мотивация на работещите в този трудоемък сектор. Ключов момент в ОСП е информираността и мотивацията на младото поколение, на хората в активна възраст. Днес, когато всички сме тръгнали да търсим препитание в големите градове, когато снабдяването с храна е сведено до пазаруването в близкия супермаркет/без значение дали тя е ГМО или пък какво е количеството на нитратите/ връщането обратно към селата е сякаш мираж. Но това би могло да се промени . Негативното отношение на младите, че земеделието е единствено за необразованите стари хора и не си заслужава влагането на тежък физически труд при минимални печалби, трябва да бъде опровергано. И това именно е задача на ОСП, която да осигури безвъзмездна финансова помощи или изгодни кредити за младите фермери. Субсидиите за произведено количество земеделски продукти, трябва да бъдат заменени с директни плащания за фермерите, гарантиращи им приличен доход при условие, че спазват стандартите на ЕС за опазване на околната среда, производство на безопасни храни, опазване на здравето на животните и растенията. Нужни са средства за закупуване и внедряване на селскостопанска техника и методики, чрез които земеделците да покриват изискванията и да спазват стандартите. Добра алтернатива да се облекчи въздействието на селското стопанство върху климата чрез подобряване на образованието и обучението за земеделските стопани относно това, как по-добре да използват разработените при научноизследователската дейност иновации. ОСП трябва настоятелно да призовава, земеделските производители да бъдат изцяло подготвени да посрещнат енергийните предизвикателства чрез разработването на „зелени“ енергийни източници като биомаса, биологични отпадъци, биогаз, биогорива и дребномащабно производство на вятърна, слънчева и водноелектрическа енергия, като по този начин създават нови работни места. Трудовата заетост на хората в селските райони и достойното им възнаграждение трябва да бъдат приоритетни цели на ОСП в бъдеще. Планирайки в преспектива, възраждането на селата ще доведе и до инвестиции в инфраструктурата и туризма на тези райони. Все по-често се говори за екотуризъм, семейни екохотели, където хората търсят спокойствие и връзка с природата. Онази връзка, която е изконна и вечна. Поглеждайки напред в бъдещето си пожелавам една целеустремена и силна ОСП, която да стимулира балансирано и устойчиво развитие, да има пазарна ориентация и да подобри конкурентоспособността на международния пазар, като същевременно защитава земеделието и опазването на климата във всички региони на ЕС и предоставя на земеделските стопани достойни доходи, а също така гарантира качествени продукти и справедливи цели за потребителите в целия Съюз.